ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

https://ikiegeszitok.hu/

webáruházbantörténő adatkezelésekről

Bevezető

Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) ahttps://ikiegeszitok.hu/weboldalon (továbbiakban: Weboldal vagy Webáruház) megvalósított személyes adatok kezeléséről nyújt tájékoztatást az egyes adatkezelési célokra tekintettel, az adatok gyűjtésével egyidőben, annak érdekében, hogy a GDPR 13. cikkében előírt tájékoztatási kötelezettségünknek eleget tegyünk.

A Tájékoztató a keltezés napjától kezdve visszavonásig hatályos a Webáruházban vagy ahhoz kapcsolódóan az online marketing tevékenységgel megvalósított személyes adatok kezelésére vonatkozóan.

Személyesadat minden természetes személyre vonatkozó́ információ vagy információrészlet, mely alapján közvetlenül (pl. neve alapján) vagy közvetve (pl. személyes egyedi azonosító́ útján) az érintettet (vagyis az adat alanyát) azonosítani lehet. A személyes adatok körébe tartozhat pl.: a családi név, utónév, lakcím, IP cím, e-mail cím, a böngésző által az internetes eszközökre elhelyezett cookie- / süti-azonosító.

A 16. életévüket be nem töltött személyek önállóan nem járulhatnak hozzá a személyes adataik kezeléséhez. Ezért a 16. életévét be nem töltött kiskorú esetén, a kiskorú személyes adatait és az azok kezeléséhez történő hozzájárulást a törvényes képviselőtől kérjük. A törvényes képviselő jóváhagyása egyben a 16. életévét be nem töltött személy felhasználói tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja.

Amennyibennem vagy még 16 éves: Weboldalunkon ne add meg önállóan az adataidat, ne add hozzájárulásodat az adataid kezeléséhez! Kérd meg a szüleidet, hogy olvassák el ezt az Adatkezelési tájékoztatót és ők adják meg helyetted az adataidat és nevedben a hozzájárulást az adataid kezeléséhez!

A Tájékoztatóban nem részletezett kérdésekről irányadó jogszabály:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR).

Azadatkezelő neve és elérhetőségei:

Adatkezelő:

Neve:                                     LineVision Kft.

Székhely:                               1162 Budapest, Akácfa u. 34-36.

Levelezésiés üzlet cím:         1161 Budapest, Rákosi út 106.

Adószám:                               23774650-2-42

Cégjegyzékszám:                   01-09-977498

E-mail:                                   hello@ikiegeszitok.hu

Weboldal:                              https://ikiegeszitok.hu/

Továbbiakban mint: Adatkezelő

Adatkezelő, tekintettel arra, hogy számára ilyen jellegű kötelezettséget a GDPR nem ír elő, úgy döntött, hogy önkéntesen nem jelöl ki adatvédelmi tisztviselőt.

Adatkezelőszolgáltatásai teljesítése során alábbi adatkezelési tevékenységeket végzi:

1. Cookie-kal kapcsolatos információk

A Weboldal sütiket használ.

Sütikethasználunk a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média-, hirdető- és elemző partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön megadott számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek.

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön engedélyére van szükségünk. Jelen weboldal különféle sütiket használ. A weboldalunkon megjelenő némelyik sütit harmadik fél szolgáltatóink helyezik el.

Nemalkalmazunk és nem engedélyezünk a Weboldalon olyan sütiket, amelynek eredményeképpen harmadik személyek a felhasználó hozzájárulása nélkül adatokat gyűjthetnek.

Adatkezelő kizárólag olyan sütiket alkalmaz, amelyekről egyértelműen meg lehet állapítani, hogy milyen adatokat kezelnek a sütin keresztül, illetve milyen célból és mely harmadik személy számára gyűjtenek adatokat, amennyiben erre sor kerül.

A felhasználó́ / Weboldal-látogató által rögzített adatokat tároló sütikről, a hitelesítési munkamenet sütikről, a felhasználóközpontú sütikről, a multimédia-lejátszó munkamenet sütikről, a terheléskiegyenlítő munkamenet sütikről, illetve a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet sütikről az érintettet előzetesen tájékoztatni szükséges, azokhoz az érintett hozzájárulása azonban nem szükséges. Egyéb sütik alkalmazása esetén az érintett előzetes hozzájárulását is be kell szerezni.

A Weboldal-látogató, mint érintett kifejezett hozzájárulása esetén cookie-kat, követőkódokat, mérőkódokat, azonosítómegoldásokat, pixeleket használunk fel arra, hogy a felhasználók / Weboldal-látogatók felé a Google útján reklámokat jelenítsünk meg. Ez vonatkozik az olyan eseményadatok átadására is, mint például az oldalmegtekintés.

Azadatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.

 

A Weboldalonazalábbisütiket, követőmegoldásokathasználjuk:

 

 

Alapműködéstbiztosítósütik

Név

Domain

Cél

Lejárat

Adatkezelésjogalapja

PHPSESSID

Magento,

1st Party

A bejelentkezettfelhasználófelhasználónevénekés 128 bites titkosítottkulcsánaktárolása. Ezazinformációszükségesahhoz, hogy a felhasználóbejelentkezvemaradhassonegywebhelyreanélkül, hogymindenegyesmeglátogatottoldalhozelkelleneküldeniefelhasználónevétésjelszavát. E cookie nélkül a felhasználónemtudtovábblépni a webhelyazonrészeire, amelyekhitelesítetthozzáféréstigényelnek.

Munkamenetvégéig

Jogosérdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

private_content_version

Magento,

1st Party

Véletlenszerű, egyediszámotésidőtfűzhozzáazügyféltartalommalrendelkezőoldalakhoz, hogymegakadályozzaazokgyorsítótárazását a szerveren.

Munkamenetvégéig

Jogosérdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

persistent_shopping_cart

Magento,

1st Party

Tároljaazállandókosárkulcsát (ID), hogylehetővétegye a kosárvisszaállításátegynévtelenvásárlószámára.

Munkamenetvégéig

Jogosérdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

form_key

Magento,

1st Party

Biztonságiintézkedés, amelyvéletlenszerűkarakterláncotfűzazösszesűrlapbeküldéshez, hogymegvédjeazadatokat a Cross-Site Request Forgery (CSRF) ellen.

Munkamenetvégéig

Jogosérdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

store

Magento,

1st Party

Nyomonköveti a vásárlóáltalkiválasztottboltinézetet/helyszínt.

Munkamenetvégéig

Jogosérdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

login_redirect

Magento,

1st Party

Megőrziazt a céloldalt, amelyreazügyfél a bejelentkezéselőttnavigált.

Munkamenetvégéig

Jogosérdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

mage-messages

Magento,

1st Party

Nyomonköveti a felhasználónakmegjelenőhibaüzeneteketésegyébértesítéseket, mint például a cookie-t jóváhagyóüzenet, valamint a különfélehibaüzenetek. Az üzenet a vásárlónakvalómegjelenésutántörlődik a cookie-ból.

Az üzenet a vásárlónakvalómegjelenésutántörlődik a cookie-ból.

Jogosérdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

mage-cache-storage

Magento,

1st Party

A látogatóspecifikustartalmakhelyitárolása, amelylehetővétesziaz e-kereskedelmifunkciókat.

Munkamenetvégéig

Jogosérdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

mage-cache-storage-section-invalidation

Magento,

1st Party

Kényszerítiazérvénytelenítenikívánttartalomrészekhelyitárolását.

Munkamenetvégéig

Jogosérdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

mage-cache-sessid

Magento,

1st Party

Ennek a cookie-nakazértékekiváltja a helyigyorsítótármegtisztítását.

Munkamenetvégéig

Jogosérdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

product_data_storage

Magento,

1st Party

A legutóbbmegtekintett/összehasonlítotttermékekhezkapcsolódótermékadatokkonfigurációjáttárolja.

Munkamenetvégéig

Jogosérdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

user_allowed_save_cookie

Magento,

1st Party

Aztjelzi, hogy a vásárlóengedélyezi-e a cookie-k mentését.

Munkamenetvégéig

Jogosérdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

mage-translation-storage

Magento,

1st Party

Tárolja a lefordítotttartalmat, ha a vásárlókéri.

Munkamenetvégéig

Jogosérdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

mage-translation-file-version

Magento,

1st Party

Tárolja a lefordítotttartalomfájlverzióját.

Munkamenetvégéig

Jogosérdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

section_data_ids

Magento,

1st Party

Tárolja a vásárlóáltalkezdeményezettműveletekkelkapcsolatosügyfélspecifikusinformációkat, példáulkívánságlistamegjelenítését, fizetésiinformációkatstb.

Munkamenetvégéig

Jogosérdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

 

 

Marketing célúsütik:

 

Név

Domain

Cél

Lejárat

Adatkezelésjogalapja

recently_viewed_product

Magento,

1st Party

Tárolja a nemrégmegtekintetttermékektermékazonosítóitazegyszerűnavigációérdekében.

Munkamenetvégéig

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

recently_viewed_product_previous

Magento,

1st Party

Tárolja a korábbanmegtekintetttermékektermékazonosítóitazegyszerűnavigációérdekében.

Munkamenetvégéig

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

 

recently_compared_produc

Magento,

1st Party

Tárolja a közelmúltbanösszehasonlítotttermékektermékazonosítóit.

Munkamenetvégéig

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

recently_compared_product_previous

Magento,

1st Party

Tárolja a korábbanösszehasonlítotttermékektermékazonosítóitazegyszerűnavigációérdekében.

Munkamenetvégéig

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

 

_ga

Google Analytics,

3rd Party

A felhasználókmegkülönböztetéséreszolgál.

 

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

_gid

Google Analytics,

3rd Party

A felhasználókmegkülönböztetéséreszolgál.

 

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

 

_gat

Google Analytics,

3rd Party

A kéréseksebességénekszabályozásáraszolgál.

 

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

 

 

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy minden sütit elfogadjon, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngészőkOpciókvagyBeállításokmenüpontjaiban találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tapasztalni fogja, hogy cookie nélkül a weboldal működése nem teljesértékű. Az angol nyelvűwww.aboutcookies.orgweboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy

- a Google Chrome böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket:https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

- a Firefox böngészőben hogyan törölheti a sütiket:https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

- a cookie-k törlése, letiltása vagy engedélyezése a Microsoft Edge alkalmazásban:https://support.microsoft.com/hu-hu/microsoft-edge/tudnivalók-a-követés-megelőzéséről-a-microsoft-edge-ben-5ac125e8-9b90-8d59-fa2c-7f2e9a44d869

 

A Google Analytics alkalmazása

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezettcookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a felhasználó számítógépére mentenek, így elősegítik az általa látogatott weblap használatának elemzését. A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használja a látogató a Weboldalunkat, továbbá arra, hogy a Weboldal aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen részünkre, valamint, hogy a számunkra a Weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google Analytics keretein belül a Weboldal-látogató böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészője megfelelő beállításával megakadályozhatja. Megakadályozható továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Weboldal-használattal kapcsolatos adatokat (beleértve az IP-címet is), ha a látogató letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a szolgáltatás az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívüli, illetve olyan országba továbbíthat adatokat, ahol nem biztosítanak megfelelő szintű adatvédelmet. Ha az adatokat az Egyesült Államokba továbbítják, akkor fennáll a kockázata annak, hogy az Ön adatait az amerikai hatóságok ellenőrzési és felügyeleti célokból dolgozzák fel anélkül, hogy Önnek jogorvoslati lehetőségek állnának rendelkezésére.

 

2. Szervernaplózás

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Azadatkezelés céljaaz ikiegeszitok.hu Weboldallátogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, valamint a visszaélések megakadályozása érdekében a látogatói adatok ellenőrzése.

Azadatkezelés jogalapja:

AzAdatkezelő szolgáltatásnyújtásának biztonságához fűződő jogos gazdasági érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelőmunkatársai és adatfeldolgozója (lsd: Adatfeldolgozó)

Adatfeldolgozó:

 

·     RackforestKft.(Székhely:1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008.) - Tárhelyszolgáltatás

 

Harmadikországba történő adattovábbítás:

Harmadikországba nem történik adattovábbítás.

Tájékoztatásaz érintetti jogokról:

Azadat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

 

Azérintett személyes adatok kategóriái:

A rendszer által generált és nyújtott adatok, mint dátum és időpont, továbbá a látogató, mint érintett IP-címe, böngészőjére vonatkozó adatok, mint neve, verziója, továbbá operációs rendszer. A rendszer logolja továbbá azt az információt, hogy a látogató melyik oldalról érkezett.

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

Törlésikötelezettség beálltáig, tiltakozáshoz vagy törléshez való jog gyakorlásáig, szervezszolgáltató általi törlésig, legfeljebb azonban a kapcsolatfelvételt követő 12 hónap.

3. E-mailben történő kapcsolatfelvétel

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Azadatkezelés célja az üzenetben feltett kérdések megválaszolása, kapcsolatfelvételi lehetőség biztosításaahello@ikiegeszitok.humen.

Azadatkezelés jogalapja:

AzÖn hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Hozzájárulásátbármikor visszavonhatja a fenti elérhetőségeinken, mely a hozzájárulás

visszavonásaelőtti adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelőmunkatársai

Harmadikországba történő adattovábbítás:

Harmadikországba nem történik adattovábbítás.

Tájékoztatásaz érintetti jogokról:

Azadat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát.

Azadatkezelés megtagadásával járó következmény:

Azadatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy Ön nem tudja felvenni a kapcsolatot Adatkezelővel.

Azérintett személyes adatok kategóriái

Vezeték-éskeresztnév, e-mail-cím,telefonszám, az érintett által azüzenetbenmegadott egyéb információ, valamint a rendszer által generált és nyújtott adatok, mint dátum és időpont.

 

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

Törlésikötelezettség beállta, hozzájárulás visszavonása, legfeljebb azonban a kapcsolatfelvételt követően, az elévülési idő lejártával.

4. Regisztráció és bejelentkezés

Szolgáltatásvagy vásárlás a weboldalon nincs regisztrációhoz kötve, de az újabb rendelés megkönnyítése érdekében önkéntes alapon a Weboldalon történő regisztrációra is lehetőséget biztosítunk. A regisztrációnál rögzítésre kerülő adatok pl. név, e-mail cím megadásának célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, szerződéskötés céljából.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

AFelhasználó adatainak rögzítése, hozzáférés megadása és kapcsolattartás a szolgáltatás igénybevételének vagy biztosításának megkönnyítése céljából. Bejelentkezésnél további adatkezelési cél a Felhasználó azonosítása, jogosultságok, kedvezmények biztosítása, a Felhasználó ellenőrzése, adatok módosításának, törlésének biztosítása és a szerződéskötés folyamatának egyszerűsítése.

Azadatkezelés jogalapja:

AzÖn, mint érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Érintetthozzájárulását bármikor visszavonhatja a fenti elérhetőségeinken, mely a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelőkmunkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók)

 

Adatfeldolgozók:

 

·     RackforestKft.(Székhely:1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008.) - Tárhelyszolgáltatás

·     TLSoft Intelligent Solutions Kft. (5931 Nagyszénás Szent István u. 5.) - Weboldal fejlesztése, websupport szolgáltatások

 

Harmadikországba történő adattovábbítás:

Harmadikországba nem történik adattovábbítás.

Tájékoztatásaz érintetti jogokról:

Azadat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát.

Azadatkezelés megtagadásával járó következmény:

Azadatok megadása nem kötelező, megadásuk elmaradása azzal jár, hogy a Felhasználó nem tudja a Weboldalon a szolgáltatásokat igénybe venni.

Azérintett személyes adatok kategóriái

AzÖn neve, e-mail címe, telefonszáma, valamint számlázási adatai, az Általános Szerződési Feltételek elfogadása és az adatkezeléshez való hozzájárulás megadására vonatkozó információ, valamint a rendszer által generált azonosítók, mint pl. dátum és időpont.

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

Törlésikötelezettség beállta, hozzájárulás visszavonása. Hozzájárulás visszavonásáig. A Felhasználó bármikor ingyenesen megszüntetheti regisztrált státuszát. Felhasználó bármikor törölheti a regisztrációját, kérjük, írjon nekünk erről egy e-mailt az hello@ikiegeszitok.hucímre és az Ön regisztrációja, illetve regisztrációs adatai haladéktalanul törlésre kerülnek. Regisztrációjának törlésével az Ön minden fiókadata (előzmények, személyes adatok stb.) törlődik, és ha később Ön mégis visszatér a Weboldalunkra, ezeket az információkat már nem lehet visszaállítani.

5. A szolgáltatás nyújtására vagy termék megvásárlására, termék előjegyzésére irányuló szerződés megkötésének előkészítése és a szolgáltatás nyújtására vagy termék adásvételére irányuló szerződés teljesítése

A Szerződés szerinti szolgáltatásnyújtás vagy termékvásárlás részletes feltételeit az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) és az abban hivatkozott dokumentumok rögzítik.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

A személyes adatok kezelése a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) megkötésének előkészítése és teljesítése érdekében szükséges.

Azadatkezelés jogalapja:

Szerződésteljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelőmunkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók), valamint a kézbesítési és fizetési szolgáltatást nyújtó önálló adatkezelők

Adatfeldolgozók:

·     RackforestKft.(Székhely:1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008.) - Tárhelyszolgáltatás

·     TLSoft Intelligent Solutions Kft.(5931 Nagyszénás Szent István u. 5.) -Weboldal fejlesztése, websupport szolgáltatáso

·     ÜgyfélPlusz Kft (Székhely: 2143 Kistarcsa, Ungvári u. 15.) Könyvelési szolgáltatás

·     BillingoZrt(Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emeletSzámlázási szolgáltatás

Önállóadatkezelőkéntműködik közre:

·  GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.(Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.) – Kézbesítésiszolgáltatás,adatkezelésről a https://gls-group.eu/EU/en/dataprotection/glshungary honlapon tájékozódhat.

·  CIB Bank Zrt(Székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14) –Banki (bankkártyás) fizetési szolgáltató,adatkezelésrőlcib.huhonlapontájékozódhat.A bankkártyás fizetést teljes egészében a CIB Bank biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere biztosítja. Az általunküzemeltetettWebáruházbanÖn csak a termékeket választhatja ki, majd fizetéskor átirányítjuk a CIB Bank által üzemeltetett fizetőoldalra. A fizetési oldal működése a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint történik. Webáruházunk csak a megrendeléssel kapcsolatos információkat, a bank pedig a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat SSL titkosítással kapja meg Öntől. A fizetőoldal adatairólvállalkozásunknem értesül, azt csak a CIB Bank érheti el. Fizetést követően a tranzakció eredményéről a Webáruházunk tájékoztatja. Bankkártyás fizetés szükséges feltétele, hogy böngészője támogassa az SSL titkosítást.

 

Harmadikországba történő adattovábbítás:

Harmadikországba nem történik adattovábbítás.

Tájékoztatásaz érintetti jogokról:

Azadat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az adathordozhatósághoz való jogát.

Azadatkezelés megtagadásával járó következmény:

A személyes adatok szolgáltatása nélkül az Adatkezelő a Szerződés kötését előkészíteni, és a Szerződést megkötni és teljesíteni nem tudják, az Érintett köteles a személyes adatokat az Adatkezelők részére megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelők jogosultak az Érintettel történő szerződéskötést, illetőleg a Szerződés teljesítését megtagadni.

Azérintett személyes adatok kategóriái: 

AzÉrintett elérhetőségi adatai, mint például e-mail-cím, telefonszám, szállítási cím.

AzÉrintett azonosítása céljából felvett személyes adatok, például vezeték-és keresztnév, lakcím, személyi igazolvány szám.

A szerződéskötéshez szükséges egyéb adatok, mint pl. lakcím, bankszámlaszám, a megvásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó információk, a szabadszavas üzenetben esetlegesen leírt személyes adatok, valamint a rendszer által generált és nyújtott adatok, mint dátum és időpont, a rendszer által generált azonosító, mely a megrendelés státuszát jelzi.

Tárolásrakerül továbbá az ÁSZF elfogadására és az adatkezelési tájékoztató megismerésére és a megrendelés elküldésére vonatkozó információ, valamint a rendszer által generált azonosítók, mint pl. dátum és időpont.

A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

Törlésikötelezettség beállta, Szerződés megszűnése.

A Szerződés megszűnését követően Adatkezelő az adatokat jogos érdek jogalapon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános elévülési szabályai szerint megőrzi, lásd: következő pont.

6. E-mail értesítés kosárban hagyott termékről

Ha a Vásárló úgy lép ki a Webáruházból, hogy a kosarába helyezett termékeket nem vásárolta meg, a rendszer erről értesítő e-mailt küld.

 

A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

Webáruházbantörténő vásárlás során a kosárban felejtett termékekre történő figyelmeztetés.

Azadatkezelés jogalapja:

Azadatkezelés jogalapja, a szolgáltatásaink és az igények összehangolásával kapcsolatos jogos érdekünk érvényesítése. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

A személyes adatok címzettjei:

Adatkezelőmunkatársai és adatfeldolgozói (lsd: Adatfeldolgozók)

Adatfeldolgozók:

·     RackforestKft.(Székhely:1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008.) - Tárhelyszolgáltatás

·     TLSoft Intelligent Solutions Kft. (5931 Nagyszénás Szent István u. 5.) - Weboldal fejlesztése, websupport szolgáltatások

·     The Rocket Science Group, LLC(Székhely: (675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA)- MailChimp Tárhely és hírlevélkiküldő program üzemeltetője

·     ITM Creative Group Kft(Székhely:1033 Budapest, Polgár utca 8-10.) -Marketing szolgáltatás

Harmadikországba történő adattovábbítás:

Hírlevélkiküldőszolgáltató: Harmadikországbatörténikadattovábbítás.

MailChimpTárhelyéshírlevélkiküldőprogramüzemeltetőjeszámáraelérhetőadatokaz USA szervereinkeresztülistovábbításrakerülhetnek, melyharmadikországbanhelyezkedikel.

The Rocket Science Group, LLC részese a Privacy Shield (AdatvédelmiPajzs) egyezménynek.

Az EUB a Schrems II ítéletbenérvénytelenítette a személyesadatoktovábbításárólszóló2016/1250 EU BizottságihatározatotazEgyesültÁllamokbatörténőadattovábbításról (Privacy Shield). Ezaztjelenti, hogyazoneurópaiadatkezelők/adatexportőrök, akikeddigolyan USA-beliszolgáltatókkaldolgoztakegyütt (pl. hírlevél-küldés, tárhelyszolgáltatás), amelyeknél a Privacy Shield biztosította a megfelelőszintűvédelmet, elvesztettékezt a jogi eszközt.

A Privacy Shield nélkülazegyetlenrendelkezésreállóalternatív jogi eszköz, amelyreátlehettérniannakérdekében, hogy ne kelljenaz USA-ban lévőszolgáltatókigénybevételétnélkülözni/megszüntetni, az SCC-k alkalmazása.

A hírlevélkiküldőprogramüzemeltetőjeáttértaz SCC-k alkalmazására: Ezektulajdonképpen EU Bizottságihatározatformájábanmegjelenőmodellszerződések, amelyekúgybiztosítjákazérintettekszámára a fenteml